کمبود فسفر P
فسفر یکی از عناصر پر مصرف که در توسعه ریشه نقش مهمی ایفا می کند.

فسفر در ساختمان سلولی، فعالیتهای حیاتی، ترکیب آنزیمهاو پروتئینها و باقی عناصر نقش مهمی ایفا میکند. فسفر برای تنفس گیاه، تبدیل نیتراتهای جذب شده توسط ریشه و متابولیسم کربوهیدراتها لازم و ضروری است. فسفر در تمایز یابی  جوانه ها در هنگام تشکیل میوه و رسیدن کامل میوه از طریق نفوذ بیشتر و تاثیر بر اندام میوه ( عطر، طعم و قابلیت نگهداری و ...) نقش مهمی دارد. فسفر در عملکرد گیاهان زراعی نقش بیشتری نسبت به درختان میوه دارد.


کمبود فسفر موجب تاخیر در رشد گیاه، کم شدن لیگنینی شدن ( چوبی شدن ) و در نتیجه زیاد شدن حساسیت به سرما، کمتر شدن تشکیل میوه، تاخیر در رسیدن کامل میوه و کم شدن مواد قندی درون میوه خواهد شد. کمبود فسفر ابتدا در برگهای پیر نمایان می شود.


ازدیاد فسفر شامل تاثیرات منفی چون جذب ناچیز عناصر نظیر آهن، روی، بور و ... خواهد شد.  

کاتالوگ
محصولات مرتبط Fertital 20-20-20