کمبود کلسیم Ca
کلسیم مهمترین عنصر در افزایش کیفیت و عمر انباری درختان میوه می باشد.

کلسیم با جذب در گیاه با ساختار آنزیمی مالتوز به عنوان یک عنصر ضروری موجب تقسیم سلولی میشود. همچنین کلسیم برای رشد مریستم ها پر اهمیت است و در زمان تشکیل دانه گرده مورد نیاز می باشد.


کلسیم در متابولیسم و تنظیم فشار اسمزی نقش داشته و با انقباض غشاء سلولی موجب کاهش جذب آب میگردد، همچنین دارای یک نقش بنیادی در تجزیه اسیدهای آلی می باشد.


فقدان کلسیم سبب کاهش رشد، تاخیر در رسیدگی برگهای جوان می شود که دچار کلروز و نکروز در لبه برگها هستند. از طرفی ازدیاد کلسیم موجب کلروز ناشی از کمبود آهن می گردد.


این شرکت با معرفی کود ارگانیک AMINO SPRINT CALCIO به باغداران و کشاورزان کمک شایانی به بهبود کیفیت و کمیت میوه ها حتی در زمان انبارداری و همچنین موجب استحکام و مقاومت بافتهای گیاهی در برابر صدمات مکانیکی، شکستگی، آفات و بیماریها داشته است.

کاتالوگ
محصولات مرتبط Aminosprint Calcio