کمبود گوگرد S
گوگرد از عناصر مورد نیاز گیاه بوده که نقش بسیار مهمی در کمیت و کیفیت محصولات ایفا می کند.

گوگرد از اجزاء ترکیبی تعدادی از اسیدهای آمینه بوده و نتیجتاً در تشکیل پروتئین دخالت داشته و در تشکیل ویتامینها و فعال کردن آنزیمها شرکت دارد. افزایش حاصلخیزی خاک ( کاهش PH ) با کمک ترکیبات گوگردی به منظور افزایش میزان فسفر، روی و آهن قابل استفاده در خاکهای آهکی، شور، قلیایی و بهبود کیفی آب آبیاری امکان پذیر می گردد.  گیاهانی که کمبود گوگرد دارند دارای رنگ متمایل به زرد و رشد کم در برگها می باشند.کاتالوگ
محصولات مرتبط کود گرانول MICRO & NPK