کمبود آهن Fe
نقش آهن در ساخت کلروفیل، تولید کربوهیدراتها، تنفس، احیائ شیمیایی نیترات و سولفات، تبدیل ازت نیتراته به اسیدهای آمینه، حیاتی است.

علایم مشخصه کمبود آهن که به صورت کلروز ( سفید شدن بین رگ برگها در برگهای جوان) می باشد. در کشور ما مهمترین عامل که موجب کمبود آهن می شود زیادی بی کربنات محلول در خاک، آبیاری سنگین، تهویه نامطبوع خاک می باشد .


بهترین کود پیشنهادی برای درمان کمبود آهن ترکیبات شیمیایی با بنیان EDDHA ، که از طریق ریشه قابل استفاده می باشد.


مناسبترین و با صرفه ترین گزینه برای پیشگیری از کمبود آهن استفاده از سولفات آهن  از طریق محلول پاشی و ریشه ای  می باشد.


کاتالوگ
محصولات مرتبط کودهای مختلف آهن