کمبود بور B
بور برای تکمیل غشا سلولی، حرکت گرده گل در کلاله، لقاح گل و تشکیل میوه نقش اساسی در گیاهان بازی می کند.

اولین علایم مشاهده کمبود بور، توقف رشد جوانه های انتهایی و رنگ پریدگی برگهای جوان است . که در مراحل بعدی برگها ضخیم و لوله می شوند. کمبود بور در خاکهای آهکی با درصد مواد آلی پایین مخصوصا در مزارع چغندر قند، درختان میوه،پنبه، غلات، علوفه،دانه های روغنی و گلهای زینتی مشاهده می شوند.کاتالوگ
محصولات مرتبط Vigoramin® Boro
کود مایع کلسیم بور