کنترل رشد در درختان ميوه
کنترل رشد رويشی يکي از مهمترين اصول باغداری است. غالباً برای حذف رشد رويشی نابجا از هرس استفاده ميشود، اما اين به مرور منجر به افزايش رشد رويشی ( چوبي شدن) و ناباردهي ميشود. همچنين اين رشد رويشی زياد در سالهای بعد نيازمند هرس میشود. در اين مقاله به جزئيات تکنيکهای شيميائي و تا حدی سنتي که ممکن است به کنترل رشد کمک کند اشاره مینماييم.
کاتالوگ
محصولات مرتبط