FERMAG® PLUS
کود فرمگ پلاس ترکیبی ویژه حاوی عناصر کم مصرف آهن، منیزیم، گوگرد، منگنز که مانع از دست دادن سبزینگی در گیاهان می گردد.

فرمگ پلاس را می توان موثرترین اصلاح کننده زردی برگ ( کلروز ) درگیاهان نامید.


فرمگ پلاس به عنوان یک اصلاح کننده خاکهای شور، سدیمی و کاهش دهندهمیزان بی کربنات آب آبیاری می باشد.


مقدار و زمان مصرف :


محصولات باغی :   مقدار مورد نیازجهت درمان،  به میزان  2  کیلوگرمبه ازای هر گیاه


                            جهت پیشگیری، بهمیزان  200  گرم به ازای هر گیاهمصرف خاکی :      به میزان  500 کیلوگرم در هکتار می باشد

برای اطلاع از مقدار و نحوه مصرف به کاتالوگ مراجعه کنید

کاتالوگ
محصولات مرتبط