اپیکا هیومیک
حاوی هیومیک و فولویک اسید

اپیکا هیومیک باعث گردش هوا در خاک شده که این عمل موجب افزایش تبادلات 

کاتیونی، تحرک بیشتر و رشد میکرو ارگانیسم های مفید خاک و افزایش عملکرد 

ریشه جهت جذب مواد ریز مغذی به گیاه می گردد.
کاتالوگ
محصولات مرتبط