اپیکا بور 11 Boramin
کود مایع اپیکا بور 11 حاوي 11 % بور می باشد
 بور یکی از عناصر میکرو ضروري براي مراحل تولید گیاه می باشد. این عنصر موجب تاثیر مثبت در حرکت گرده گل در کلاله ، لقاح گل و در نهایت تشکیل میوه می شود. محلول پاشی اپیکا بور 11 به همراه روي در بهار، قبل از باز شدن شکوفه ها و نیز در پاییز ، پس از برداشت میوه و قبل از ریزش برگها براي تشکیل میوه ( فروت ست)و جلوگیري از ریزش میوه توصیه می گردد.
کاتالوگ
محصولات مرتبط