برای حفظ جمعیت میکرو ارگانیسم های مفید در پروسه تولید، بر خلاف روش کمپانی های دیگر از حرارت مصنوعی ( کوره ) استفاده نمی گردد.
کودها به صورت کاملاً طبیعی در یک دوره 9 ماهه تحت شرایط کنترل شده و بهداشتی خشک می گردند.
تکنولوژی تولید کودهای ارگانیک FOMET برپایه زنده ماندن باکتری های مفید ( باکتریهای هوازی cfu/g 1.730.000.000 و باکتریهای غیر هوازی 1.370.000.000 CFU/G ) تشکیل شده است، زیرا فعالیتهای بیولوژیکی را در خاک بهبود می بخشند و نهایتاً برای گیاهان بسیار مفید می باشند.