AGRON NITRAMIN
آگرون نبترامین یک کود نیتروژن آلی محلول در آب که حاوی غلظت بالای اسیدهای آمینه می باشد
این محصول موجب افزایش سرعت توانایی جذب و تشویق تولید پروتئین ها، آنزیم ها، تنظیم کننده های گیاهی، قند و غیره می شودبرای اطلاع از مقدار و نحوه مصرف به کاتالوگ مراجعه کنید
کاتالوگ
محصولات مرتبط