اپیکا فروتست FruitSet
اپیکا فروت ست یک ترکیب ویژه جهت افزایش تشکیل میوه ها و جلوگیري از ریزش میوه ها در دختان میوه می باشد.
علت افزایش ریزش میوه در درختان میوه، کمی تولید اسید نفتالین استیک می باشد که یک نوع اکسین مصنوعی است.با توجه به اینکه روي یکی از عناصر حیاتی در تشکیل اکسین ها می باشد ، لذا مصرف روي براي جلوگیري از ریزش میوه ها مهم می باشد.- نیتروژن با درصد بالا در این محصول موجب افزایش رشد رویشی در سبزیجات میشود.
کاتالوگ
محصولات مرتبط